דוגמא להסכם ממון

גירושין

דוגמא להסכם ממון

  תוכן עניינים:5 דברים שלא ידעתם על הסכם גירושין   

לפני הליך גירושין? בטרם חתימת הסכם גירושין. לפניכם 5 דברים שככל הנראה אינכם יודעים...
סטטיסטיקת מתגרשים - אחוזי גירושין   

סטטיסטיקות גירושין בישראל ובעולם

מעניין לראות את סטטיסטיקת המתגרשים לאורך השנים במדינת ישראל ואת ההשואה למדינות אחרות בעולם.
להתגרש   

איך מתחילים?
חלוקת רכוש בגירושין   

שכירים, עסקים עצמאיים, חברות, דירות, מגרשים, זכויות פנסיה ועוד
גירושין בהסכמה   

גירושין בהסכמה הם דבר נפוץ. זו בהחלט הדרך המהירה, הזולה והפשוטה. דרך זו, לרוב, תותיר את מערכת יחסים בריאה בין בני הזוג לבין עצמם וביניהם לילדים.

 
עורכי דין גירושין   

הליך משפטי הינו עסק מורכב שמגלם בחובו את פירוק התא המשפחתי.
פסילת צוואה   

לא כל צוואה היא סוף פסוק.
הפרת הבטחת נישואין   

על פי דין הפרת הבטחת נישואין מהווה עילה לתביעה.
מזונות בן זוג ידועים בציבור   

כל המידע הרלוונטי לגבי ידועים בציבור. מזונות בן זוג, מזונות ילדים, רכוש ועוד...
דירה מלפני הנישואין   

דירה שנרכשה מלפני נישואין ורשומה על שם אחד הצדדים. למי היא שייכת?
ייעוץ גירושין   

ייעוץ גירושין - מדובר בהליך מורכב שיכול להיות פשוט. החוכמה היא לחשוב בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה
דוגמא להסכם צוואה   

משרדנו עורך צוואות ומייצג יורשים בסכסוכי ירושה
דוגמא להסכם ממון   

על הסכם הממון להיות ערוך בדרך שתגן על האינטרסים של הלקוח גם בעוד שנים רבות.
דוגמא להסכם גירושין   

הסכם גירושין, הסכם שלום בית גירושין וכל מה שחובה לדעת בנושא. לגירושין בהסכמה
דוגמא להסכם ממון

יובהר כי דוגמא זו אינה באה במקום ייעוץ משפטי מעורך דין והיא מהווה אך ורק עקרונות כללים כדוגמא להסכם הממון. העקרונות אינם מתאימים לכל זוג, ומומלץ בטרם עריכת ההסכם ולפני חתימתו להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום להסכמי ממון, שכן המשמעות היא לעצם המחשבה בגיבוש האסטרטגיה ולא לעצם הכתיבה.

 

                                                                         הסכם יחסי ממון

 

שנערך ונחתם ביום _________

 

בין: _________ , ת.ז: ___________

מרחוב ________  (אשר ייקרא להלן: "______")                                      

מצד אחד

 

לבין: _________ , ת.ז:  __________

מרחוב _________ (אשר תקרא להלן: "______")                                     

מצד שני

                                                                                                                       

                                                                                                                                      

הואיל:              _____________  עומדים להינשא זל"ז ביום ________

 

והואיל:             וברצון הצדדים לקבוע במסגרת הסכם זה את המשטר הרכושי ואת יחסי הממון אשר ישררו ביניהם במהלך הנישואין, ולמקרה שיפקעו חו"ח הנישואין, וזאת כדי למנוע מחלוקות עתידיות ביניהם בסוגיות הממוניות בחיי הנישואין או חו"ח אם יתפרקו חיי הנישואין.

 

הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.       המבוא להסכם יחסי ממון זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

 

רכוש שלא יאוזן בין הצדדים:

 

2.       הצדדים מצהירים ומסכימים בזה, כי ביחס לפריטי הרכוש המוגדרים להלן לא חל ולא יחול הסדר איזון המשאבים, והם שייכים ויהיו שייכים במהלך הנישואין וחו"ח בעת פקיעתן לאותו הצד שעל שמו הם רשומים, ולצד האחר אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא ביחס לפריטי רכוש אלו ו/או חליפיהם:

                     א.         פריטי רכוש מכל מין וסוג שהוא אשר היו בבעלות מי מהצדדים, עובר לתחילת הנישואין, בין אם פריטי הרכוש רשומים על שמו במישרין ו/או בעקיפין ו/או בשותפות, בין אם הם נמצאים בהחזקתו - לרבות אלו המוחזקים בעבורו במישרין ו/או בעקיפין באמצעות אחר, ובין אם הם נמצאים בשליטתו, לרבות אלו הנשלטים בעבורו במישרין ו/או בעקיפין באמצעות אחר, בין בארץ ובין בחו"ל.

                     ב.         דירה הרשומה על שם _______  ברחוב _________ , גוש, __ חלקה_______ , תת חלקה.

                      ג.          דירה הרשומה על שם ________  ברחוב __________ , גוש, ____ חלקה, תת חלקה.

                     ד.         חשבון בבנק ______ , הרשום על שם ______ , שמספרו _____ , מספר סניף ______ . בחשבון זה נכון ליום חתימת ההסכם קיימת יתרת זכות של _______  ₪.

                     ה.         פריטי רכוש אשר יתקבלו במהלך הנישואין, אצל מי מהצדדים, במתנה ו/או בירושה.

                      ו.          הפירות אשר יצמחו ו/או יתווספו ו/או יתקבלו מפריטי הרכוש הנכללים בסעיף זה, לרבות עליית ערכם של פריטי הרכוש הנ"ל והשבחתם.

                      ז.          מוסכם על הצדדים כי כל צד יישא בכל העלויות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהחזקה ו/או בניהול הנכסים שבבעלותו.

 

*** לשים לב שלגבי בעיתיות ברישום בנוגע לחברה או עסק (לרבות מניות/אופציות) או נכסים מורכבים, יש חשיבות מוגברת להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום.

 

משטר רכושי

3.       הצדדים פתחו חשבון בבנק ________ .מוסכם על הצדדים כי למעט הנכסים שהוחרגו בפרק "הרכוש שלא יאוזן בין הצדדים", בשעת גירושין חו"ח, יאוזנו בין הצדדים הכספים והרכוש שייצברו ו/או יירכשו מהחשבון המשותף.

4.       הצדדים ינהגו על פי ההסדר הרכושי הבא: הצדדים מתחייבים להפקיד את הכנסותיהם מעבודה ו/או מדיבידנד לחשבון המשותף.

5.       מוסכם על הצדדים, כי במידה וחו"ח יבחר מי מהצדדים לסיים את החיים המשותפים, הוא יודיע בכתב לצד השני על רצונו להתגרש (להלן: "הודעת גירושין").

 

רכוש אשר יאוזן בין הצדדים:

6.       כל הכספים ו/או החובות שייצברו במסגרת החשבון המשותף, וכל פריטי הרכוש שיירכשו על ידי הצדדים מהחשבון המשותף במהלך הנישואין יהיו ברי איזון בין הצדדים ויחול עליהם הסדר איזון משאבים הקבוע בחוק, למעט נכסים בלתי מוחשיים כגון: קניין רוחני, פוטנציאל השתכרות ומוניטין אישי. במידה ויבחרו הצדדים לרכוש נכס שלא מהחשבון המשותף, אופן הרישום יהווה ראייה חלוטה לבעלות בו.

***הוראות נוספות רלוונטיות למקרה.

 

הצהרת הצדדים:

7.       שינוי הוראה כלשהי מהוראות ההסכם או וויתור על זכות כלשהי מהזכויות הקבועות בו או הנובעות ממנו, יהיו משוללי תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים שאושרו כדין על ידי בית המשפט.

8.       הצדדים מבקשים מכבוד ביהמ"ש לענייני משפחה לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין.

9.       הצדדים מצהירים כי קראו את ההסכם, הבינו את תוכנו ואת המשמעות של כל האמור בו והם מצהירים כי כל האמור בהסכם הוא על דעתם, בהסכמתם ומתוך רצון חופשי.

 לשם קבלת ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין  הינכם מוזמנים ליצור קשר בנייד שמספרו - 052-5070050 או לחלופין למלא את דף יצירת הקשר ונציג מטעמנו ייצור עימכם קשר בהקדם.
 
 
במידה ותרצו לקרוא על משרדנו בתקשורת הינכם מוזמנים לעיין בלינק הבא - מן התקשורת.

אם קראתם נושא זה ודאי תתעניינו לקרוא כתבה בנושא - גירושין ברבנות

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________                                                          ______________________

 

 

 

 


   גירושין
   תביעת גירושין
   בית משפט לענייני משפחה
   בית דין רבני
   גירושים
   שלום בית
   בגידה בגירושין
   משמורת ילדים
   מזונות
   רכוש בגירושין
   גישור
   אלימות במשפחה
   הסכמים
   הסכם ממון
   נישואין אזרחיים
   אימוץ ילדים
   ידועים בציבור
   נכסי קריירה
   ירושה
   הגירת ילדים
   אודותינו
   משרדנו בתקשורת
גירושין | עורך דין גירושין
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא ©
מיזם גרופ קידום אתרים
.המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום